• Deklaracja dostępności  
    Zespołu Szkół w Tuchomiu

     

    Zespół Szkół w Tuchomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zstuchomie.edupage.org/ 

    ·         Data publikacji strony internetowej: 10-10-2008 r.

    ·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12-03-2021 r.
     

    Aplikacja mobilna           
    Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących lub głuchych,
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
    • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

    Wyłączenia

    • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji,
    • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 09-09-2021r.
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22-09-2021 r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Sandak
    • E-mail: biuro@szkola.tuchomie.pl
    • Telefon: 59 821-56-23

    Informacja zwrotna

    Informacja zwrotna Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    Postępowanie odwoławcze

    Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Księdza Jana Hinza. Prowadzą do niego schody  z podjazdem  dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i  słabowidzące.
    2. Wejście umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnych znajduje się od ul. Księdza Jana Hinza  
     - główne wejście do przedszkola  od strony ulicy Księdza Jana Hinza  z podjazdem dla niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej.
    3. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta
     w dogodny dla niego sposób. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    4. Przed wejściem od ul. Księdza Jana Hinza  znajduje się bezpłatny parking  z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
    5. W szkole brak windy. Dwie  klatki schodowe wyposażone są w szerokie schody oraz poręcze.
    6. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
    7. Na terenie placówki nie ma osoby posługującej się językiem migowym.
    8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym
     dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Informacje dodatkowe

    Strona posiada następujące narzędzia ułatwień dostępu:         
    - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających
    oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)         
    - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
    - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego
    na stronie języka (3.1.1 A).