• „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

     Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (2.06.1980)

     MISJA SZKOŁY

     Chcemy zapewniać w szkole warunki sprzyjające wzrastaniu młodych w miłości do rodziny oraz małej i wielkiej ojczyzny; uczyć dialogu, tolerancji i odkrywania sensu życia. Ważna jest dla nas życzliwa, przyjazna atmosfera, partnerstwo we współpracy, wzajemny szacunek i respektowanie zasad demokracji.
     Realizując program nauczania staramy się podnosić go na coraz wyższy poziom, proponując naszym uczniom bogatą ofertę zajęć rozszerzajacych: programy autorskie, edukację internetową i multimedialną, rozwijanie zainteresowań i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych, naukę języków obcych oraz wymianę z młodzieżą innych krajów i wyjazdy zagraniczne.
     Dołożymy wszelkich starań, aby wychować człowieka szanującego wolność i sprawiedliwość, odpowiedzialnego za siebie i innych, kierującego się w życiu prawdą i miłością; człowieka otwartego na kształcenie się przez całe życie, aktywnego, zaradnego i przedsiębiorczego, ciekawego świata i użytecznego społeczeństwu.
     Chcemy wychowywać w duchu patriotyzmu, humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i szacunku dla pracy. Dbamy o kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z wpajanymi wartościami oraz ideą pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

     Hasłem przewodnim wszystkich pracowników szkoły jest:
     „Szkoła dobra, mądra i przyjazna”